آموزش به والدین برای رشد جنسی کودکان آموزش جنسی

مجموعه آموزشی یک پیشنهاد ساده/ فصل آموزش به والدین برای رشد جنسی کودکان/ قسمت هجدهم/ رسانه های جمعی. فضای مجازی. بستر آشنایی ها و ارتباطات بسیاری که به یاری تکنولوژی ایجاد شده است چه نقشی در تربیت جنسی کودک ما دارد؟ پس از هفت سالگی چه نوع خطراتی زیست جنسی کودکان را تهدید می کند؟

[aparat id=”L37P8″]

مطالب مشابه

رابطه جنسی برای اولین بار :کی.کجا.چطور

این سوال خیلی هاست که برای اولین بار کی میخواهند...